skip to Main Content

Ulf Kristersson svarar om jämställdhet

Under Almedalsveckan ställer Klara K frågor till partiledarna om deras jämställdhetspolitik. Idag är det Moderaternas dag så först ut är Ulf Kristersson.

Vilket är det största problemet med ojämställdhet i Sverige idag och vad vill ni göra åt det?

-Vi har ett stort ansvar att förbättra jämställdheten i Sverige; alla människor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

-Ett stort problem är utanförskapet bland invandrade kvinnor, efter fem år i Sverige är det bara en tredjedel av de nyanlända kvinnorna som förvärvsarbetar. Vi vill förbättra integrationen med fokus på jobb, språk och krav. Bland annat vill vi tredubbla RUT-avdraget och att det ska omfatta fler tjänster för att fler ska få ett jobb. Vi vill även öka kraven på att fler ska lära sig svenska och införa språkförskola för nyanländas barn, så att inga barn ska börja skolan utan att kunna svenska samtidigt som det ökar möjligheten för framför allt mammor att komma in på arbetsmarknaden.

Kvinnor får ca 30 procent lägre pension än män och drygt 150 000 kvinnor som är pensionärer lever under EUs fattigdomsgräns. Vad anser ni är den främsta orsaken till det och vad skulle ni vilja göra åt det?

-Hur stor pensionen blir är beroende av hur arbetslivet sett ut och därför är alla pensionsfrågor frågor om hur vi uppmuntrar fler att jobba och jobba mer. Moderaterna vill bland annat fortsätta att göra det mer lönsamt att arbeta med tyngdpunkt mot lägre inkomster. Det blir också mer lönsamt att gå från deltid till heltid, vilket är viktigt inte minst för att minska inkomstklyftorna mellan kvinnor och män.

-Inom pensionsgruppen, som sedan länge är en blocköverskridande överenskommelse, är vi överens om att grundskyddet ska förbättras. Det har särskilt fokus på de ekonomiskt mest utsatta pensionärerna och minskar inkomstgapet mellan kvinnor och män.

Det ojämna uttaget av föräldraledighet anses av många vara en stor anledning till att kvinnor inte når höga beslutsfattande positioner i samma utsträckning som män och att de halkar efter i löneutveckling. Är det också din bild och hur skulle ni i så fall vilja komma tillrätta med det?

-Ja, den ojämna fördelningen i uttaget av föräldrapenning får långtgående konsekvenser för kvinnors sysselsättning och löneutveckling. Ett mer jämställt föräldraskap är därför viktigt. Vi vill förstärka RUT-avdraget och sänka skatten för alla som arbetar, vilket skapar bättre förutsättningar för att kvinnor och män att på lika villkor ta ansvar för föräldraledighet och obetalt hemarbete. Samtidigt är det viktigt att värna föräldrarnas möjlighet att själva ha inflytande över och planera sin föräldraledighet.

Kvinnor äger och driver företag i mindre utsträckning än män i Sverige. Särskilt tillväxtföretag. Enligt en rapport från Tillväxtverket når bara 8 procent av de medel som ligger i det företagsfrämjande systemet kvinnor och mindre än 1 procent av riskkapitalet går till kvinnors företag. Vad beror det på, tror du? Och vad kan man göra åt det?

-Näringslivet har stort ansvar här med att visa en tydlig ambition kring jämställdhet och bör arbeta med nödvändiga och mätbara målsättningar för att öka företagandet bland kvinnor. Samtidigt är politikens uppgift att underlätta det generella företagandet, som gynnar och uppmuntrar såväl kvinnor som män som driver eller vill starta företag. Då handlar det om skattelättnader, regelförenklingar och att underlätta kompetensförsörjningen.

Skulle du kalla dig feminist?

-Det viktiga är hur man agerar och att man verkar för att alla människor ska behandlas lika oavsett kön, bakgrund eller religion. Inte vilka begrepp man använder om sig själv eller andra. Är det samtidigt detta man menar så är jag feminist.

Har Moderaterna något vallöfte som skulle stärka jämställdheten?

-Det handlar bland annat om att minska otryggheten bland kvinnor genom fler poliser och skärpta straff, så att kriminella ska vara inlåsta längre. Vi vill även skärpa straffen för alla våldtäktsbrott och för sexuella ofredanden samt ta krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck.

-Genom att göra det mer lönsamt att arbeta för dem med låga och vanliga inkomster kan jämställdheten på arbetsmarknaden förbättras. Vi vill också att färre i yrken som sjuksköterska och lärare ska betala statlig inkomstskatt. För att förbättra arbetsmiljön vill vi bland annat skärpa tillsynen av arbetsgivare med hög sjukfrånvaro.

När får Sverige sin första kvinnliga statsminister?

-Det är anmärkningsvärt att Sverige till skillnad från länder som Tyskland och Storbritannien inte redan har haft det. Samtidigt är den frågan ytterst upp till väljarna.


Läs vad de andra partiledarna har svarat:

Jonas Sjöstedt svarar om jämställdhet
Jan Björklund svarar om jämställdhet
Annie Lööf svarar om jämställdhet
Stefan Löfven svarar om jämställdhet
Ebba Busch Thor svarar om jämställdhet
Jimmie Åkesson svarar inte om jämställdhet
Isabella Lövin svarar om jämställdhet

Back To Top
Sök