skip to Main Content

Isabella Lövin svarar om jämställdhet

Under Almedalsveckan ställer Klara K frågor till partiledarna om deras jämställdhetspolitik. Idag är det Miljöpartiets dag och här svarar Isabella Lövin.

Vilket är det största problemet med ojämställdhet i Sverige idag och vad vill Miljöpartiet göra åt det?

-Sverige har tagit många steg mot jämställdhet och ligger i dag före många andra länder i världen. Men  vårt samhälle bygger fortfarande på maktstrukturer som innebär att kvinnor underordnas männen generellt. Kvinnor tar fortfarande ett större ansvar för det oavlönade arbetet i hemmet, tjänar mindre än männen för likvärdigt arbete och slits i högre grad ut på arbetsmarknaden. Män och kvinnor har helt enkelt inte samma makt och möjligheter i livet. Det vill vi förändra. Miljöpartiet är –  och har alltid varit – ett feministiskt parti som arbetar för att skapa en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser i samhället.

Kvinnor får ca 30 procent lägre pension än män och drygt 150 000 kvinnor som är pensionärer lever under EUs fattigdomsgräns. Vad är den främsta orsaken till det och vad skulle ni vilja göra åt det?

-Nästan 80 procent av dem som får garantipension är kvinnor och 76 procent av dem som får bostadstillägg är kvinnor. Främsta orsakerna till att många kvinnor har sämre pension än männen är deltidsarbete, löneskillnader och obetalt hemarbete. Män tjänar fortfarande mer än kvinnor och dessutom är lönerna i kvinnodominerade branscher systematiskt lägre än lönerna i mansdominerade yrken.

-För att komma till rätta med det mer akuta problemet har vi i regeringsställning stärkt grundskyddet för att förbättra ekonomin för pensionärerna med lägst inkomster. Men det som i förlängningen skulle göra pensionerna jämställda är givetvis jämställda löner.Miljöpartiet har länge drivit frågan om en handlingsplan för jämställda löner. Vi kommer att fortsätta att arbeta för jämställda löner och karriärmöjligheter för att  bryta den strukturella lönediskrimineringen.

Det ojämna uttaget av föräldraledighet anses av många vara en stor anledning till att kvinnor inte når höga beslutsfattande positioner i samma utsträckning som män och att de halkar efter i löneutveckling. Är det också din bild och hur skulle Miljöpartiet vilja komma tillrätta med det?

-Absolut. I dagsläget tar pappor bara ut var femte dag i föräldraförsäkringens under barnets första år, fyra av fem dagar tas fortfarande ut av mammor. Miljöpartiet vill därför se en tredelning av föräldraförsäkringen, där en tredjedel av dagarna öronmärks för respektive vårdnadshavare och resten kan fördelas fritt. Den del av föräldraförsäkringen som kan fördelas fritt ska även vara möjlig att överlåta till en tredje part som är del av barnets familj. Miljöpartiet ser ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen är den enskilt viktigaste åtgärden för att åstadkomma en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet och lika lön för lika arbete oavsett kön. Ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen skulle även bidra till att ändra förlegade könsstereotyper, öka kvinnors möjligheter i arbetslivet och ge fler barn närvarande pappor.

Kvinnor äger och driver företag i mindre utsträckning än män i Sverige. Särskilt tillväxtföretag. Enligt en rapport från Tillväxtverket når bara 8 procent av de medel som ligger i det företagsfrämjande systemet kvinnor och mindre än 1 procent av riskkapitalet går till kvinnors företag. Vad beror det på och vad kan man göra åt det?

-Det är många samverkande faktorer som får kvinnor att avstå från att driva företag. Dels handlar det om samhällsstrukturerna som vi uppmärksammade tidigare, att kvinnor tar ett större ansvar för barn och hushåll. För att fler kvinnor ska se företagande som ett naturligt steg måste trygghetssystemen fungera lika bra för ensamföretagaren som för den som är anställd. Så är det inte i dag. Även småföretagarna ska veta att tryggheten i våra gemensamma försäkringar finns där för dem när olyckan inträffar, sjukdomen tar ut sin rätt eller barnen är på väg. Så får vi fler kvinnor att våga starta företag. Men det handlar även om förebilder och normer inom näringslivet. I dag är 33 procent av ledamöterna  i de börsnoterade bolagens styrelser kvinnor och det är mycket ojämnt fördelat över olika branscher. Kvotering löser inte alla problem, men nyanserar bilden av vem som kan och vill bli chef, skapar fler förebilder, ger en mer korrekt spegling av samhället och är en stark politisk signal för viljan till jämställdhet. Vi måste även arbeta med normer redan i förskola och skola. Alla former av könsstereotyp undervisning måste elimineras så att varje barn och student känner att de har samma möjlighet att pröva och utveckla sina förmågor, oavsett könstillhörighet.

Kallar du dig feminist?

-Ja. Att vara feminist är att erkänna att det finns en maktordning baserad på kön och att vilja avskaffa den.  För mig är jämställdhet i grunden en frihetsfråga. Människors möjligheter att leva sina liv ska inte begränsas av kön eller könsidentitet.

Har Miljöpartiet något/några vallöfte/-n som skulle stärka jämställdheten?

-Vi går till val på att fortsätta driva en feministisk politik, stärka alla kvinnors rätt till sin egen kropp, införa en tredelad föräldraförsäkring, motverka och förebygga hedersrelaterat våld, se till att alla elever ska få en likvärdig sex- och samlevnadsundervisning där samtycke står i fokus, jobba för jämställda löner och karriärmöjligheter, lagstifta om könskvotering i bolagsstyrelser och skärpa lagstiftningen om reklam i offentliga miljöer, särskilt vad gäller sexistisk reklam som bidrar till att upprätthålla könsstereotyper.

Miljöpartiet vet att hela samhället tjänar på att vi eliminerar den rådande könsmaktsordningen!

När får Sverige sin första kvinnliga statsminister?

-Jag hade gärna sett en kvinnlig statsminister redan 2018!


Här kan du läsa vad de andra partiledarna har svarat:

Ulf Kristersson svarar om jämställdhet
Jonas Sjöstedt svarar om jämställdhet
Jan Björklund svarar jämställdhet
Annie Lööf svarar om jämställdhet
Stefan Löfven svarar om jämställdhet
Ebba Busch Thor svarar om jämställdhet
Jimmie Åkesson svarar inte om jämställdhet

Back To Top
Sök